Am Faclair Beag

The online version of Dwelly's great Scots Gaelic - English dictionary
Am faclair mòr Gàidhlig - Beurla aig Dwelly air an lìon
Please try our New Dictionary, Am Faclair Beag. Nach fheuch sibh am faclair ùr againn, am Faclair Beag?

Please enter your search:
-
-
-
-
  Order by
-
-
-
 Results per page


Dealbh le ceangal gun bhùth aig Polcan-faing