Am Faclair Beag
  Log a-steach   

Am faclair mòr Gàidhlig - Beurla aig Dwelly air an lìon
The online version of Dwelly's great Scots Gaelic - English dictionary
Nach fheuch sibh am faclair ùr againn, am Faclair Beag? Please try our New Dictionary, Am Faclair Beag.

  Cuir a-steach am facal a tha thu a' lorg:       Cuideachadh  English version  
-
-
-
-
  Cuir an òrdugh a-rèir
-
-
-
   toraidhean air an aon duilleag
feall-lighichesee feall-léigh.
sùil-lighiche* see sùil-léigh.
bain-lighiche-ean, sf see ban-lighiche.
lighiche-an, sm Physician, surgeon. Nach leighis aon lighiche? cannot any physician heal?
léich-ean, sm Physician. Nam b' urrainn mi, dhèanainn léich dhut, if I could, I would act as physician to you — Duanaire, p.16, (see léigh & lighiche).
eanraich-ean, sf Kind of soup, flesh-juice, broth, gravy. Am fear a dh'itheas a sheanmhair, faodaidh e a h-eanraich òl, he that eats his grandmother, may sup her broth. When Fearchar Lighiche had tasted the bree of the serpent, his master, who knew that his apprentice now had his eyes opened to see the secrets of nature and his ears to understand the language of birds, threw the pan at him in wrath saying, Ma dh'òl thu an sùgh, ith an fheòil, if you have supped the juice, eat the flesh — NGP.
< Duilleag air ais Duilleag air adhart >


Molaidhean        Mu dhèidhinn Dwelly-d        Teachdaireachdan-taice        Fòram nam Facal        Thoir tabhartas?        Share