Am Faclair Beag
  Log a-steach   

Am faclair mòr Gàidhlig - Beurla aig Dwelly air an lìon
The online version of Dwelly's great Scots Gaelic - English dictionary
Nach fheuch sibh am faclair ùr againn, am Faclair Beag? Please try our New Dictionary, Am Faclair Beag.

  Cuir a-steach am facal a tha thu a' lorg:       Cuideachadh  English version  
-
-
-
-
  Cuir an òrdugh a-rèir
-
-
-
   toraidhean air an aon duilleag
blàr(AH) va Chip timber roughly with an axe or adze. 2 Hew a stone slightly.
blàr-chaob(AH) sf Snowball fight.
blàr-fhiathachd(AH) sm Confusion, chaos.
blàr-fola(AH) sm Place where cattle used to be bled annually.
blàr-gealachaidhsm Bleaching-field.
blàr-mòinesm Peat-moss.
blar-aoghan(CR) sm Rockfish as long but not as thick as the muc-ruadh.
blar-doidheag(DMK) sf Species of small cod marked with large blue spots. It occurs in Loch Torridon.
blàr-féillesm Market-stance. Arran.
blàran-ain, sm dim. of blàr. Little plain field. 2 Small level spot. 3 Glade. 4†† Little moss.
blàr-iachdsee blàr-fhiathachd.
blàr-mòna†† see blàr-mòine.
blàr-àire, a. White-faced, having a white forehead (applied to cows and horses). An t-each blàr, the white-faced horse.
cumha-chan, sf Condition, stipulation, covenant. 2 Reward, bribe. Cha do thug Fionn a-riamh blàr gun chumha, F. never fought a battle without offering terms; air a' chumha seo, on this covenant.
gealachadh-aidh, sm Whitening, bleaching. 2 Act of whitening or bleaching. A' gealachadh, pr pt of gealaich. Blàr gealachaidh, a bleaching ground.
gluaispr pt a' gluasachd & a' gluasad, va & n. Move, go, walk. 2 Advance, proceed, march. 3 Affect, agitate, put in motion. 4 Affect, touch pathetically. 5 Afflict, provoke. 6 Bestir, make a motion, get up. Gluais ás a-seo, move out of this; gluais gu blàr, march to the battlefield; ghluais bhon ear a' mhadainn ghlan, the radiant morn advanced from the east; bha an rìgh air a ghluaiseadh, the king was agitated; ghluais iad chun a' bhaile, they proceeded towards the town; an ni nach cluinn cluas, cha ghluais e cridhe, what does not reach the ear cannot affect the heart; ghluais e an t-uisge, he agitated the water; sa mhadainn nuair a ghluaiseadh DiMàirt, in the morning when Tuesday was ushered in; bhon chiad latha a ghluais i air tùs air thalamh, since the first day she ever appeared on life's scene; na glinn san do ghluais mo shinnsir, the glens in which my ancestors flourished.
miann-an, -tan, sm & f Desire, will, purpose, intention. 2 Appetite, hunger. 3 Desire, love, lust. 4 The thing desired or loved. 5 Longing peculiar to a woman with child. 6 Mole on the child, due to that desire not being satisfied. 7 Complete satisfaction. 8** Delight. Dé tha a' mhiann ort a dhèanamh? what do you intend to do? am miann leat blàr? is your intention battle? an sàsaich thu miann an leòmhainn òig? will you satisfy the appetite of the young lion? a shluaigh gun chiall a thug miann don òr, the senseless people that bestowed your affections on gold; tha a' mhiann sin orm, I purpose to do that; tha a' mhiann air teicheadh, he intends to desert, to decamp; miann nan aingidh, the desire of the wicked; bàs mo naimhdean cha mhiann leam, I do not desire the death of my foes; ma tha a' mhiann ort dol dhachaigh, if you intend to go home; chan eil am miann-san sàsaichte, their appetite is not appeased; am miann leat sìth? do you wish for peace? rinn e 'gad mhiann, he did it to your entire satisfaction; tha miann air 'aodann, there is a mole on his face; bu mhiann leis triall, he chose to go; miann mo shùl, the delight of my eyes; miann a' chait san tràigh is cha doir e fhéin ás e, a proverbial saying referring to the cat's fondness for fish, which he cannot catch himself. In Arran tha e a mhiann = he wishes to, as, tha e a mhiann a dhèanamh, he wishes to do it.
blàrgen sing -àir, n pl -àir, -a, & -an, sm Plain, field. 2 Ground, floor. 3 White spot on the face of animals, (chiefly applied to cows and horses). 4* Cow with a white spot on its face. 5 Green. 6 Battle. 7 Battlefield. 8 Peat moss, marsh. An ciad bhlàr a chuir iad, the first battle they fought; a' dol sìos dhan bhlàr, going down to the battlefield; fraoch nam blàr, the rage of battle; a-muigh air a' bhlàr, out on the plain; 'na shìneadh air a' bhlàr, stretched on the ground or on the floor; chaidh e feadh a' bhlàir, it spilled on the ground; sgeadaichear na blàir, the plains shall be adorned; réidh a' bhlàir, the plain of battle; thoir am blàr ort! away with you! tha blàr 'na h-aodann, she (the cow) has a white spot on her forehead; bhon bhlàr gu a bhàrr. from the ground to its top.
eacheich, n pl eich, dat. pl. eachaibh, sm Horse, 2* Brute.
Parts of a Horse (buill eich):
1 Gamaidh, crest. (Muing, mane).
2 Slinneanan, withers.
3 Braman, croup, rump.
4 Fèith-lùthaidh, fèith na h-iosgaid, spéir, *spearralach, hamstring.
5 Iosgaid, hough.
6 Luirg, lurgainn (hind leg only) cannon, shank.
7 Luighean-deiridh, fetlock.
8 Rùdan, ruitean, fiarag, seirein [fiar, slanting — CR] pastern.
9 Crubh, ionga, bròg, hoof.
10 Luighean-toisich, coronet.
11 Gàirdean, arm.
12 Sgòrnan, gullet.
13 Bus, craos, muzzle.

Caol na coise is between fetlock and hoop; ubhal a' chruachainn or ubhal na cruachainn is at upper part of haunch; lùgh na sléiste at top of hind-leg thigh.
Each bàn, a white or cream-coloured horse.
Each beilichte, a muzzled horse.
Each blàr, a horse with a white spot on the forehead.
Each breac, a piebald horse.
Each buidhe, a cream-coloured or dun horse.
Each buidhe-ruadh, a bay horse.
Each buidhe-dhonn, a bay horse.
Each cartach, a cart horse.
Each ceannaich, a post-horse.
Each coimhliongadh, a dromedary.
Each-dìollaid, a riding-horse.
Each donn, a brown horse.
Each donn-dhearg, a bay horse.
Each féin, a cart-horse.
Each fuadain, a stray hone.
Each geal, a white horse.
Each geàrrte, a castrated horse.
Each glas, a grey horse.
Each gorm, a dapple-grey horse.
Each-iarainn, a bicycle. 2 railway-engine.
Each-mara, seahorse, morse, great walrus.
Each marcachd, a saddle-horse.
Each meamnach, a mettlesome horse.
Each meileige, a muzzled horse.
Each odhar, a dun-coloured horse.
Each-oibre, a working or broken horse.
Each réidh, a hackney.
Each ruadh, a bay horse.
Each ruith, a roadster.
Each seabhaid or saibhd, a stray horse; each-seabhain — Lewis; each seabhaid — Skye.
Each-shasaid, a riding-horse.
Each sìth, a fairy horse, kelpie.
Each spothte, a castrated horse.
Each srathach, a pack-horse.
Each sréine, a bridle-horse, courser.
Each-steud, a race-horse.
Each-trotain, a trotting horse.
Each-uisge, a water-horse.
Air muin eich, on horseback; 'nam each 's 'nam dhìollaid, ready in my saddle.
< Duilleag air ais Duilleag air adhart >


Molaidhean        Mu dhèidhinn Dwelly-d        Teachdaireachdan-taice        Fòram nam Facal        Thoir tabhartas?        Share
brazilian hair wigs for african american cheap 4c hair clip ins hair extensions uk ancient chinese secret hair growth 26 inch real hair extensions lace wigs uk secret behind celebrity hair how to clip in one piece hair extensions cheap wigs uk balmain hair extensions hair pins uk hair wigs uk straight hair black girl black short curly hairstyles 2018 human lace wigs