Am Faclair Beag

Am faclair mòr Gàidhlig - Beurla aig Dwelly air an lìon
The online version of Dwelly's great Scots Gaelic - English dictionary
Nach fheuch sibh am faclair ùr againn, am Faclair Beag? Please try our New Dictionary, Am Faclair Beag.

Cuir a-steach am facal a tha thu a' lorg:
-
-
-
-
  Cuir an òrdugh a-rèir
-
-
-
 toraidhean air an aon duilleag
blàr(AH) va Chip timber roughly with an axe or adze. 2 Hew a stone slightly.
blàr-chaob(AH) sf Snowball fight.
blàr-fhiathachd(AH) sm Confusion, chaos.
blàr-fola(AH) sm Place where cattle used to be bled annually.
blàr-gealachaidhsm Bleaching-field.
blàr-mòinesm Peat-moss.
blàr-féillesm Market-stance. Arran.
blàran-ain, sm dim. of blàr. Little plain field. 2 Small level spot. 3 Glade. 4†† Little moss.
blàr-iachdsee blàr-fhiathachd.
blàr-mòna†† see blàr-mòine.
cumha-chan, sf Condition, stipulation, covenant. 2 Reward, bribe. Cha do thug Fionn a-riamh blàr gun chumha, F. never fought a battle without offering terms; air a' chumha seo, on this covenant.
blàr-àire, a. White-faced, having a white forehead (applied to cows and horses). An t-each blàr, the white-faced horse.
gealachadh-aidh, sm Whitening, bleaching. 2 Act of whitening or bleaching. A' gealachadh, pr pt of gealaich. Blàr gealachaidh, a bleaching ground.
gluaispr pt a' gluasachd & a' gluasad, va & n. Move, go, walk. 2 Advance, proceed, march. 3 Affect, agitate, put in motion. 4 Affect, touch pathetically. 5 Afflict, provoke. 6 Bestir, make a motion, get up. Gluais ás a-seo, move out of this; gluais gu blàr, march to the battlefield; ghluais bhon ear a' mhadainn ghlan, the radiant morn advanced from the east; bha an rìgh air a ghluaiseadh, the king was agitated; ghluais iad chun a' bhaile, they proceeded towards the town; an ni nach cluinn cluas, cha ghluais e cridhe, what does not reach the ear cannot affect the heart; ghluais e an t-uisge, he agitated the water; sa mhadainn nuair a ghluaiseadh DiMàirt, in the morning when Tuesday was ushered in; bhon chiad latha a ghluais i air tùs air thalamh, since the first day she ever appeared on life's scene; na glinn san do ghluais mo shinnsir, the glens in which my ancestors flourished.
miann-an, -tan, sm & f Desire, will, purpose, intention. 2 Appetite, hunger. 3 Desire, love, lust. 4 The thing desired or loved. 5 Longing peculiar to a woman with child. 6 Mole on the child, due to that desire not being satisfied. 7 Complete satisfaction. 8** Delight. Dé tha a' mhiann ort a dhèanamh? what do you intend to do? am miann leat blàr? is your intention battle? an sàsaich thu miann an leòmhainn òig? will you satisfy the appetite of the young lion? a shluaigh gun chiall a thug miann don òr, the senseless people that bestowed your affections on gold; tha a' mhiann sin orm, I purpose to do that; tha a' mhiann air teicheadh, he intends to desert, to decamp; miann nan aingidh, the desire of the wicked; bàs mo naimhdean cha mhiann leam, I do not desire the death of my foes; ma tha a' mhiann ort dol dhachaigh, if you intend to go home; chan eil am miann-san sàsaichte, their appetite is not appeased; am miann leat sìth? do you wish for peace? rinn e 'gad mhiann, he did it to your entire satisfaction; tha miann air 'aodann, there is a mole on his face; bu mhiann leis triall, he chose to go; miann mo shùl, the delight of my eyes; miann a' chait san tràigh is cha doir e fhéin ás e, a proverbial saying referring to the cat's fondness for fish, which he cannot catch himself. In Arran tha e a mhiann = he wishes to, as, tha e a mhiann a dhèanamh, he wishes to do it.
blàrgen sing -àir, n pl -àir, -a, & -an, sm Plain, field. 2 Ground, floor. 3 White spot on the face of animals, (chiefly applied to cows and horses). 4* Cow with a white spot on its face. 5 Green. 6 Battle. 7 Battlefield. 8 Peat moss, marsh. An ciad bhlàr a chuir iad, the first battle they fought; a' dol sìos dhan bhlàr, going down to the battlefield; fraoch nam blàr, the rage of battle; a-muigh air a' bhlàr, out on the plain; 'na shìneadh air a' bhlàr, stretched on the ground or on the floor; chaidh e feadh a' bhlàir, it spilled on the ground; sgeadaichear na blàir, the plains shall be adorned; réidh a' bhlàir, the plain of battle; thoir am blàr ort! away with you! tha blàr 'na h-aodann, she (the cow) has a white spot on her forehead; bhon bhlàr gu a bhàrr. from the ground to its top.
eacheich, n pl eich, dat. pl. eachaibh, sm Horse, 2* Brute.
Parts of a Horse (buill eich):
1 Gamaidh, crest. (Muing, mane).
2 Slinneanan, withers.
3 Braman, croup, rump.
4 Fèith-lùthaidh, fèith na h-iosgaid, spéir, *spearralach, hamstring.
5 Iosgaid, hough.
6 Luirg, lurgainn (hind leg only) cannon, shank.
7 Luighean-deiridh, fetlock.
8 Rùdan, ruitean, fiarag, seirein [fiar, slanting — CR] pastern.
9 Crubh, ionga, bròg, hoof.
10 Luighean-toisich, coronet.
11 Gàirdean, arm.
12 Sgòrnan, gullet.
13 Bus, craos, muzzle.

Caol na coise is between fetlock and hoop; ubhal a' chruachainn or ubhal na cruachainn is at upper part of haunch; lùgh na sléiste at top of hind-leg thigh.
Each bàn, a white or cream-coloured horse.
Each beilichte, a muzzled horse.
Each blàr, a horse with a white spot on the forehead.
Each breac, a piebald horse.
Each buidhe, a cream-coloured or dun horse.
Each buidhe-ruadh, a bay horse.
Each buidhe-dhonn, a bay horse.
Each cartach, a cart horse.
Each ceannaich, a post-horse.
Each coimhliongadh, a dromedary.
Each-dìollaid, a riding-horse.
Each donn, a brown horse.
Each donn-dhearg, a bay horse.
Each féin, a cart-horse.
Each fuadain, a stray hone.
Each geal, a white horse.
Each geàrrte, a castrated horse.
Each glas, a grey horse.
Each gorm, a dapple-grey horse.
Each-iarainn, a bicycle. 2 railway-engine.
Each-mara, seahorse, morse, great walrus.
Each marcachd, a saddle-horse.
Each meamnach, a mettlesome horse.
Each meileige, a muzzled horse.
Each odhar, a dun-coloured horse.
Each-oibre, a working or broken horse.
Each réidh, a hackney.
Each ruadh, a bay horse.
Each ruith, a roadster.
Each seabhaid or saibhd, a stray horse; each-seabhain — Lewis; each seabhaid — Skye.
Each-shasaid, a riding-horse.
Each sìth, a fairy horse, kelpie.
Each spothte, a castrated horse.
Each srathach, a pack-horse.
Each sréine, a bridle-horse, courser.
Each-steud, a race-horse.
Each-trotain, a trotting horse.
Each-uisge, a water-horse.
Air muin eich, on horseback; 'nam each 's 'nam dhìollaid, ready in my saddle.
< Duilleag air ais Duilleag air adhart >


Dealbh le ceangal gun bhùth aig Polcan-faing