Am Faclair Beag
  Log a-steach   

Am faclair mòr Gàidhlig - Beurla aig Dwelly air an lìon
The online version of Dwelly's great Scots Gaelic - English dictionary
Nach fheuch sibh am faclair ùr againn, am Faclair Beag? Please try our New Dictionary, Am Faclair Beag.

  Cuir a-steach am facal a tha thu a' lorg:       Cuideachadh  English version  
-
-
-
-
  Cuir an òrdugh a-rèir
-
-
-
   toraidhean air an aon duilleag
mar siud agus seolikewise.
bagracha Threatening, menacious, prone to threaten. 2** Imminent. Is i an Aoine bhagrach a nì an Satharna deurach, the gloomy Friday makes the rainy Saturday; latha bagrach agus daoine togarrach, a threatening day and willing men - in harvest time much work must be done in these circumstances.
lomag agus tiorlamans. Whisky and oatmeal — Arran.
acussee agus.
asconj see agus.
'ussee agus.
'scont. for agus. 'S their thu, and you shall say; latha de na làithean 's am famhair bhon bhaile, one day when the giant was from home.
fhad 'sadv (fad + agus) While.
comh luath agusadv for cho luath agus.
ban-fhàidh-e, -ean, sf Prophetess. Agus ghlac Miriam, a' bhan-fhàidh, tiompan 'na làimh, and Miriam the prophetess took a timbrel in her hand.
sgor* sf Fork. Sgian agus sgor, a knife and fork.
breith-buidheachaissf Thanksgiving. Agus air breith-buidheachais, and after giving thanks.
agusconj And. 2 as. Thusa agus mise, you and I; tha e cheart cho math agus a bha e, it is just at good as it was. “'Us” has generally been supposed, of late years, to be a contraction of agus, but the late Dr. Cameron of Brodick, always maintained that “is” and not “'us” should be used as a mere copulative conjunction. Is couples words and phrases only and should never be preceded by a comma. Agus is not only a mere copulatve conjunction, but also an emphatic copulative conjunction and should always be used after a comma. Nach truagh leat mi agus mi am prìosan? do you not pity me and I in prison? cho luath 's is urrainn dhomh, as soon as I can; am bi thu cho math agus mo fhreagairt? will you be so qood as to answer me? Is according to Windisch, is not an abbreviation of agus. See “is”.
abstolachdsf ind Apostleship. Gràs agus abstolachd, grace and apostleship.
eadrad† (for eadar thu). Eadrad agus mise (eadar thusa agus mise) between you and me.
faircil(AC) s Stoup-measure. Faircil agus breacag arain, a stoup of water and a bannock of bread. Carm. Gadelica. 1.164.
moch-éirigha. Rising early. Moch-éirigh agus ion-éirigh, rising early and sitting late; bi subhach, sùgrach, moch-éirigh, be cheerful, temperate and an early riser — advice to those who do not wish to shorten their days.
baganaich(JM) vn Tidy. Baganaich thu fhéin agus bi falbh, tidy thyself and begone.
bitealsm for bitealt (corn). Saidhe agus biteal, hay and corn. Perthshire.
creud-a, -an, sf Creed. 2 Belief. Tha barrachd agus a' chreud agus a' phaidir aige, he knows more than his creed and paternoster [i.e. has had intercourse with the Devil, or is a wizard, or merely, is “knowing.”]
misgear-eir, -an, sm Drunkard, tippler. Am misgear agus an geòcair, the drunkard and the glutton.
cinneamhainsf Chance, accident, fortune, fate. Àm agus cinneamhain, time and chance; clach na cineamhain, (see Lia Fàil) the fatal stone.
b' iad(for bu iad) They were. B' iad am feasgar agus a' mhadainn an ciad latha, the evening and the morning were the first day.
tacan-ain, -an, sm dim of tac. Short time, while. Eadar seo agus ceann tacain, in a little time hence.
stoc* vn Object, cast up. Tha e a' stocadh siud agus seo rium, he objects this and that; cha ruig thu leas a bhith a' stocadh sin rium, you need not cast that up to me.
< Duilleag air ais Duilleag air adhart >


Molaidhean        Mu dhèidhinn Dwelly-d        Teachdaireachdan-taice        Fòram nam Facal        Thoir tabhartas?        Share
brazilian hair wigs for african american cheap 4c hair clip ins hair extensions uk ancient chinese secret hair growth 26 inch real hair extensions lace wigs uk secret behind celebrity hair how to clip in one piece hair extensions cheap wigs uk balmain hair extensions hair pins uk hair wigs uk straight hair black girl black short curly hairstyles 2018 human lace wigs