Treòir an luchd-deasachaidh

(Ma tha thu ag iarraidh cobhair le feartan poblach an fhaclair, rach an-seo)

Fàilte ort, a dheasaiche chòir!  Tha sinn anabarrach toilichte gu bheil ùidh agad ann an leasachadh an fhaclair. Seo treòir bheag a mhìnicheas dhut mar a chuireas tu feartan an fhaclair gu deagh fheum.  Mur eil freagairt an-seo air do cheist, nach faighnich thu air Fòram nam Facal, fòram-lìn far a bheil àite gu sònraichte dhuinne a tha ag obair air an Fhaclair Bheag?

Clàr-amais
1. Deasaichean coitcheann
    1.1 A' clàrachadh a-steach
    1.2 A' bhòtadh
        1.2.1 A' bhòt buntainnis
        1.2.2 A' bhòt aithneachaidh
        1.2.3 Buaidh nan rionnagan gorma
2. Àrd-deasaichean

1. Deasaichean coitcheann
Seo an ìre as cumanta a tha aig ar deasaichean.  'S ciall dha sin gu bheil cead bhòtaidh agad ach nach urrainn dhut na clàir fhèin atharrachadh.  Ma tha thu ag iarraidh a bhith 'nad àrd-deasaiche, bruidhinn ruinn.

1.1 A' clàrachadh a-steach
Chì thu ceangal am meadhan na duilleig a' chiad turas as dèidh dhut cunntas agus facal-faire (password) fhaighinn:


Ma bhriogas tu air, fosglaidh am faclair duilleag ùr far an urrainn dhut d' ainm-clàrachaidh agus d' fhacal-fair a chur a-steach:


Ma thaghas tu Cum an cuimhne, cumaidh am faclair an cuimhne d' ainm-clàrachaidh agus d' fhacal-faire air a' choimpiutair air a bheil thu an-dràsta:

Tha sin goireasach ma tha inneal agad a chleachdas tu gu tric.  Ma chleachdas tu seo air coimpiutair as urrainn do dhaoine eile a chleachdadh, feumaidh tu clàrachadh a-mach ag deireadh gach seisean air neo bidh cothrom aig daoine eile bhòtadh 'nad ainm.

Ma chuir thu a-steach an t-ainm is facal-faire ceart, chì thu teachdaireachd ag bun na duilleig a-nis a tha ag innse dhut gu bheil thu air clàrachadh a-steach.  'S urrainn dhut an duilleag seo a dhùnadh a-nis:


Chì thu teachdaireachd aig barr na duilleig gu bheil thu a-staigh a-nis (thoir an aire gu bheil an tuiseal gairmeach air a chleachdadh gu ceart againn!):

Ma tha thu airson clàrachadh a-mach, cleachd an ceangal sin.  Air neo, rach air adhart is cuir sùil air na feartan a tha ri do làimh a-nis.

1.2 A' bhòtadh
Tha cead agad a-nis dà bhòt eadar-dhealaichte a thoirt seachad, bhòt buntainnis agus bhòt aithneachaidh.

1.2.1 A' bhòt buntainnis
Sin a' bhòt a tha aig a h-uile duine co-dhiù.  Cuiridh seo feabhas air an sgoil-dhubh a chuireas na toraidhean air dòigh a-rèir buntainnis.  Tha an duilleag eile a' mìneachadh mar a dh'obraicheas seo.

1.2.2 A' bhòt aithneachaidh
Seo a' bhòt as cudromaiche agad.  Chì thu trì rionnagan bàna air taobh deis a' bhàir bhuntainnis:

Seo na rionnagan bhòtaidh (bidh thu eòlach air na rionnagan eile fon bhàr mu thràth, sin na rionnagan earbsa a chì gach duine; ma dhìomhchuimhnich dè tha annta, cuir sùil air an duilleag eile).

Tha ciall eadar-dhealaichte aig aon, dà no trì rionnagan.  Ma ghluaiseas tu a' chuileag air a' chiad rionnag chì thu rud air a bheil tooltip:

Tha an tooltip ann mar chuimhneachan dhut.  Ma bhriogas tu air an rionnag seo, fàsaidh an rionnag gorm. Innsidh seo dhan fhaclair nach eil thu eòlach air an fhacal sin idir.

Ma ghluaiseas tu a' chuileag air an dàrna rionnag, chì thu tooltip eile:

Ma bhriogas tu air an rionnag seo, fàsaidh dà rionnag gorm. Innsidh seo dhan fhaclair nach gun tuig thu am facal seo ach nach bi thu 'ga chleachdadh.  Mar eisimpleir, 's maitheid gu bheil thu eòlach air an fhacal bùrn ach nach bi thu 'ga chleachdadh thu fhèin.  No 's dòcha facal àrsaidh a thuigeas tu nuair a chì thu e no nuair a chluinneas tu e ach nach bi thu a' cleachdadh 'nad chainnt fhèin, mar eisimpleir ma thuigeas tu am facal ìocadh (facal eile air pàigheadh) ged nach bi thu 'ga chleachdadh.


Agus trì rionnagan:

Sin mar a chomharraicheas tu faclan air a bheil thu eòlach 's a chleachdas tu fhèin 'nad chainnt no ann an sgrìobhadh.

1.2.3 Buaidh nan rionnagan gorma
Tha dà bhuaidh chudromach ann.  Cuimhnichidh am faclair mar a bhòtaich thu agus tha buaidh aige seo air na rionnagan buidhe a chì a h-uile duine.  Sin rionnagan an earbsa.  Innsidh seo do dhaoine de cho "beò" 's a tha facal.  Mar eisimpleir, ma nì cuideigin (gu h-àraidh cuideigin a tha ag ionnsachadh) rannsachadh san fhaclair air water, gheibh iad iomadh toradh.  Bidh iomadh facal am measg nan toradh nach eil "beò" sa chànan tuilleadh, faclan àrsaidh mar ab, ain, dobhair no dur a bha sa chànan na ceudan no na mìltean de bhliadhnaichean air ais.  Gun treòireachadh, cha bhi fios aca dè am facal as fhreagarraiche.

Ach mar is pailt a dh'fhàsas na bhòtan 's ann as fhearr a bhios na rionnagan buidhe a' riochdachadh a' chànain bheò.  Mar a mhìnich sinn an-seo, innsidh iad na leanas do dhaoine:
Tha buaidh eile ann nach fhaicear fhathast.  Nuair a fhuair thu an cunntas leinn, dh'fhaighnich sinn dè an dual-chainnt a tha agad.  Chaidh seo a-steach dhan stòr-dàta mar geodata a thuigeas mapa eadar-ghnìomhach (mar Google Maps).  Tha dùil againn inneal a dhealbhadh a sheallas dhut air mapa, le dotagan beaga, dè na faclan a thathar a' cleachdadh ann an diofar àitichean ann an Alba.  Seòrsa de shuirbhidh dual-chainnt mhòr. Leis an dàta sin, fàsaidh sinn eòlach, mu dheireadh thall, air dè na faclan a tha cumanta air feadh na dùthcha agus dè na faclan a tha beò ann an àite sònraichte a-mhàin, can, Barraigh no Colbhasa.

Obair chudromach, mar a chì thu.  Agus na bi dragh ort - chan fhaicear cò thusa air a' mhapa no àite sam bith eile.  Chan eil san stòr-dàta ach d' aois, do gnè agus prìomh bhaile do dhual-chainnt (mar eisimpleir, cha bhi ann ach geodata Phort Rìgh, no Bàgh a' Chaisteil).  Tha sinn mionaideach gu leòr.

Tha sinn a' toirt cudrom mòr air seann Ghàidheil, daoine aig a bheil Gàidhlig bhon ghlùn ach tha sinn a' leigeil le cuid dhen luchd-ionnsachaidh bhòtadh cuideachd.  Tha iad air a chomharrachadh san stòr-dàta mar luchd-ionnsachaidh agus nuair a nì sinn na mapaichean, bidh seann Ghàidheil is luchd-ionnsachaidh ann an dà dhath eadar-dhealaichte.

Mur eil cunntas agad 's ma tha ùidh agad ann, nach cuir thu post-dealain thugam?  Tha na cunntasan saor an-asgaidh agus cha bhi agad ri dhèanamh ach dìreach bruidhinn rium air an fhòn mionaid no dhà ach am bi sinn cinnteach gu bheil thu fileanta.  Tha do chobhair a dhìth air do chànan!