Na giorrachaidhean aig Dwelly
(English)

Bha Dwelly a' cleachdadh giorrachaidhean san fhaclair aige, an dà chuid airson fiosrachaidh ghràmadaich agus airson nan tùsan aige.  Seo dhuibh an iuchair air an son:

Na tùsan
Tha a’ mhòrchuid dhe na tùsan nach eil air an comharradh às an fhaclair Ghàidhlig aig MacLeòid 7 Mac an Deòir, ach chaidh tùsan cudromach eile an comharradh mar a chithear shìos. (Tha na h-àitichean ann an cromagan a’ sealltainn dè na prìomh dhual-chainntean a bha na tùsan sin a’ riochdachadh gu sònraichte.)

* MacAlpine's Pronouncing Gaelic Dictionary, [gu sònraichte Ìle 7 a’ choimhearsnachd.]
† Facal no ciall mharbh.
‡ MacBain's Etymological Gaelic Dict. (Bàideanach, 
7c.]
§ Cameron's Gaelic Names of Plants.
 Gaelic Names of Birds, air a chruinneachadh le Dr. Alastair MacGilleMhìcheil airson C. MacFhearghais agus air fhoillseachadh leis ann an Gaelic Society of Inverness Transactions, XI agus XII.
|| Gaelic Names of Diseases le Dr H Camshron MacGilleÌosa.
** Gaelic Dictionary le Armstrong [Meadhan Siorrachd Pheairt.]
†† Gaelic Dictionary le MacEachain [Arasaig 
7 Badenoch.]
‡‡ Gaelic Dictionary leis an Highland Society.
Car. Gad. — Carmina Gadelica.
Celt. Mag. — Celtic Magazine.
CGI — Gaelic Society of Inverness Transactions.
CM — Celtic Monthly.
C. Rev. — Celtic Review.
Donn. Bàn — Dàin Dhonnchadh Bàn Mac an t-Saoir, 5mh foillseachadh
G — An Gàidheal (iris 1872-1878.)
Gàidh. — An Gaidheal (iris 1872-1878.)
G. na B. — Guth na Bliadhna (iris.)
GSI — Gaelic Society of Inverness Transactions.
JGC. S. — "Superstitions" le J. G. Caimbeul.
JGC. W. — "Witchcraft" le J. G. Caimbeul.
Leabh. nan c — Leabhar nan Cnoc.
Leabh. na Fèinne.
M — Òrain Ghàidhealaich le MacMhèinn.
McI. — Dàin Dhonnchadh Bàn Mac an t-Saoir, 5mh foillseachadh
McMh. A. — Dàin Alastair MacDhòmhnaill, 1902.
MS — Làmh-sgrìobhainn mhòr de dh’fhaclair Beurla-Gàidhlig aig an Urr. D Mac an Fhùcadair, Cill MoNaomhaig. Chaidh a sgrùdadh 1d dhen t-Samhain 1823 agus a cheannach aig reic Leabharlann MhicEamailinn aig Sir Uilleam MacLeòid ann an 1834 le Dòmhnall MacGriogair, Dùn Èideann, a thug e do dh’Aonghas MacDhòmhnaill, An Innis. Chan eil ainm an neach a cho-chruinnich no a dheasaich e ann.
NGP — Gaelic Proverbs le MacNeacail.
R — Òrain Uilleim Ros, 1877.
RGG — Gaelic Grammar le MacGilleRuaidh.
WH — West Highland Tales le Caimbeul.
W.&S. — Waifs & Strays of Celtic Tradition.
WS — Waifs & Strays of Celtic Tradition.
AC — Dr. Alastair MacGilleMhìcheil, ùghdar nan "Carmina Gadelica" [Na h-Eileanan an Iar].
AF— Gaelic Names of Beasts, &c, le Alastair Forbais, Dùn Èideann.
AH — Alex. Henderson, Àird nam Murchan.
CR — An t-Urr. C. M. Robastain, Diùra [Siorrachd Pheairt 7 Taobh Siar Ros.]
DC — An t-Urr. Dr. Caimbeul, An t-Àth Leathann [Earra Ghàidheal 7 Uibhist.]
DJM — D. J. MacMhathain, Caol Acainn.
DM — Donnchadh MacÌosaig, An t-Òban.
DMC — An t-Urr. D. M. Camshron, An Leideag.
DMeL — Donnchadh MacLachlainn, A’ Chonghail.
DMK — Dòmhnall MacCoinnich, Killimster, Inbhir Ùige.
DMu — An t-Urr. D. Rothach, An Tòiseachd.
DMy — Dòmhnall Moireach, Obar Dheathain [Leòdhas.]
G — J. F. Gates, Lunnainn.
JGM — T. G. MacAoidh, Lunnainn.
JM — An t-Urr. J. MacRuaraidh, Snìothasort [An t-Eilean Sgitheanach 7 Uibhist.]
JMcF — John MacPhaidein, Glaschu.
MM — Calum MacPhàrlain, Ach na Feàrna.
MMcD — Calum MacDhòmhnaill, Steòrnabhagh.
MMcL — Calum MacLeòid, Ùig, Leòdhas [Leòdhas.]
MMcN — Mìcheal MacNèill, Bagh a’ Chaisteil.
PJM — P. J. MacÌomhair, A’ Chùil.
TS — An t-Urr. T. Sinton, Dubhras.
WG — Wm. Camshron, Poll Iùbh.

Gràmar

a. guth spreigeach
a. buadhar
adv. co-ghnìomhair
aff. daingneachail
art. an t-alt
col. neo-fhoirmeil
comp. coimeasach
conj. naisgear
conj. interr. naisgear ceisteach
contr. teannachadh
dat. an tuiseal tabhartach
def. v. gnìomhair neo iomlan
dim. meanbhaireach
f. boireann
fut. an tràth teachdail
gen. an tuiseal ginideach
i.e. ‘s e sin
impers. neo phearsanta
impr. ind. gun tuislean ach gu mì cheart
indic. taisbeanach
infin. neo chrìochnach
int. clisgear
interr. ceisteach
m. fireann
n., nom. an tuiseal ainmearach
neg. àicheil
pass. fulangach
pl. iolra
poss. seilbheach
poss. pron. riochdair seilbheach
pref. ro-leasachan
prep. roimhear
prep. pron. riochdair roimhearach
part. pàirtear
pr. pt. pàirtear an tràth làithrich
pt. part. pàirtear an tràth chaithte
pron. riochdair
p., prov. dual-chainnt
rel. dàimheach
rel. pron. riochdair dàimheach
s. ainmear
s.f. ainmear boireann
sing. singilte
s.m. ainmear fireann
sup. an ceum barraichte
v. gnìomhair
v. a. gnìomhair spreigeach
v. n. gnìomhair neodrach
v. irr. gnìomhair mì riaghailteach
v. tr. gnìomhair trastach
 

Dwelly's Abbreviations

Dwelly used various abbreviations for grammatical information and to mark his sources.  Below is the key to these symbols:

Sources
Most of the works not marked are taken from MacLeod & Dewar's Gaelic Dictionary, but the sources of all important additions have been marked as follows. (The places in brackets show the districts whose localisms the various authorities specially represent.)
* MacAlpine's Pronouncing Gaelic Dictionary, [chiefly Islay & neighbourhood.]
† Obsolete words or meanings.
‡ MacBain's Etymological Gaelic Dictionary (Badenoch, &c.]
§ Cameron's Gaelic Names of Plants.
 Gaelic Names of Birds, collected by Dr. Alexander Carmichael for C. Ferguson, and inserted by the latter in Gaelic Society of Inverness Transactions, XI and XII.
|| Dr. H. Cameron Gillies' Gaelic Names of Diseases.
** Armstrong's Gaelic Dictionary [Mid Perthshire.]
†† MacEachen's Gaelic Dictionary [Arisaig & Badenoch.]
‡‡ Highland Society's Gaelic Dictionary.
Car. Gad. — Carmina Gadelica.
Celt. Mag. — Celtic Magazine.
CGI — Gaelic Society of Inverness Transactions.
CM — Celtic Monthly.
C. Rev. — Celtic Review.
Donn. Bàn — Duncan Macintyre's poems, 5th ed
G — An Gàidheal (magazine 1872-1878.)
Gàidh. — An Gaidheal (magazine 1872-1878.)
G. na B. — Guth na Bliadhna (magazine.)
GSI — Gaelic Society of Inverness Transactions.
JGC. S. — J. G. Campbell's "Superstitions."
JGC. W. — T. G. Campbell's " Witchcraft."
Leabh. nan c — Leabhar nan Cnoc.
Leabh. na Fèinne.
M — Menzie’s Òrain Ghàidhealaich.
McI. — Duncan Macintyre's poems, 5th edition.
McMh. A. — Alexander MacDonald's poems, 1902.
MS — Large manuscript English-Gaelic Dict in possession of Rev. D. Walker Maclntyre, Kilmonivaig. It was revised on Nov. 1, 1823 and purchased at the sale of Sir Wm. MacLeod Bannatyne's Library in 1834 by Donald Gregory, Edinburgh, who gave it to Angus MacDonnell, Inch. No compiler's or revisers name is given.
NGP — Nicolson's Gaelic Proverbs.
R — William Ross' songs, 1877.
RGG — Reid's Gaelic Grammar.
WH — Campbell's West Highland Tales.
W.&S. — Waifs & Strays of Celtic tradition.
WS — Waifs & Strays of Celtic tradition.
AC — Dr. Alexander Carmichael, author of "Carmina Gadelica" [W. Isles].
AF— Gaelic Names of Beasts, &c, by Alexander Forbes, Edinburgh.
AH — Alexander Henderson, Ardnamurchan.
CR — Rev. C. M. Robertson, Jura [Perthshire & West coast of Ross.]
DC — Rev. Dr. Campbell, Broadford [Argyll & Uist.]
DJM — D. J. Matheson, Kyleakin.
DM — Duncan Maclsaac, Oban.
DMC — Rev. D. M. Cameron, Ledaig.
DMeL — Duncan MacLachlan, Connel.
DMK — Donald MacKenzie, Killimster, Wick.
DMu — Rev. D. Munro, Ferintosh.
DMy — Donald Murray, Aberdeen [Lewis]
G — J. F. Gates, London.
JGM — T. G. Mackay, London.
JM — Rev. J. MacRury, Snizort [Skye & Uist.]
JMcF — John MacFadyen, Glasgow.
MM — Malcolm MacFarlane, Elderslie.
MMcD — Malcolm MacDonald, Stornoway.
MMcL — Malcolm MacLeod, Uig, Lewis [Lewis].
MMcN — Michael MacNeill, Castlebay.
PJM — P. J. Maclver, Kyle.
TS — Rev. T. Sinton, Dores.
WG — William Cameron, Poolewe. 

Grammar

a. active voice
a. adjective
adv. adverb
aff. affirmative
art. article
col. colloquial
comp. comparative degree
conj. conjunction
conj. interr. interrogative conjunction
contr. contraction
dat. dative case
def. v. defective verb
dim. diminutive
f. feminine
fut. future tense
gen. genitive case
i.e. that is
impers. impersonal
impr. ind. improper indeclinable
indic. indicative
infin. infinitive
int. interjection
interr. interrogative
m. masculine
n., nom. nominative ease
neg. negative
pass. passive
pl. plural
poss. possessive
poss. pron. possessive pronoun
pref. prefix
prep. preposition
prep. pron. prepositional pronoun
part. participle
pr. pt. present participle
pt. part. past participle
pron. pronoun
p. prov. provincial
rel. relative
rel. pron. relative pronoun
s. substantive
s.f. feminine substantive
sing. singular number
s.m. masculine substantive
sup. superlative degree
v. verb
v. a. active verb
v. n. neuter verb
v. irr. irregular verb
v. tr. transitive verb